سایت تخصصی حسابداری

ارسال مطالب این سایت به ایمیل شما

ایمیل خود را در زیر وارد کنید تا آخرین مطالب حسابکده به ایمیل شما ارسال گردد. در صورتی که با مشکلی مواجه شدید به بخش «آموزش اشتراک ایمیلی حسابکده» مراجعه کنید.

Delivered by FeedBurner

معرفی کتاب: حسابداری مدیریت

تاریخ:چهارشنبه 20 آذر 1392-21:13

حسابداری مدیریت
حسابداری مدیریت
مولفین:
دكتـر سـاسـان مهـرانی- دكتـر غلامرضا كـرمی
اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران
محـمد عبـدزاده- امیـد فرجـی
انتشارات نگاه دانش
در پیشگفتار این کتاب می‌خوانیم:
فقدان منبعی جامع برای حسابداری مدیریت، انگیزه اصلی آماده‌سازی كتابی است كه هم اكنون پیش رو دارید. به جرأت ادعا می‌كنیم مطالعه این كتاب، عزیزان را از حیث داشتن منبعی به تمام معنا "كامل و غنی" بی‌نیاز خواهد ساخت. تمام تلاش خود را به كار گرفته‌ایم كه حاصل كار، با حفظ اصالت به شیوه‌ای ساده تمامی مطالب مورد نیاز را پوشش دهد. این كتاب كه در تدوین آن از منابع روز و كارآمد استفاده شده است، علاوه بر این‌كه منبعی بی‌نظیر برای دانشجویان كارشناسی ارشد است، می‌تواند برای درس حسابداری صنعتی (3) نیز مورد استفاده قرار گیرد.
علاوه بر دانشجویان كارشناسی ارشد، به تمامی عزیزان فارغ‌التحصیل پیشنهاد می‌شود جهت تقویت بنیه علمی خود، كتاب حاضر را مطالعه كنند. امیدواریم كتابی كه در اختیار دارید بتواند در نیل به اهداف درس حسابداری مدیریت مفید واقع شود و دانشجویان را از سردرگمی برهاند....
فهرست مطالب کتاب حسابداری مدیریت در ادامه مطلب ... فهرست مطالب کتاب حسابداری مدیریت:
فصل اول: مدیریت بهای تمام شده
1-1. مقدمه      7
2-1. مدیریت بهای تمام شده در مقابل حسابداری مالی      7
3-1. وظایف مدیران و اطلاعات مدیریت بهای تمام شده      10
4-1. عوامل تأثیر گذار بر مدیریت بهای تمام شده      11
1-4-1. رقابت جهانی      11
2-4-1. تمرکز بر مشتریان      12
3-4-1. پیشرفت در محیط تولیدی      16
4-4-1. توسعه تكنیك‌های نوین      18
5-4-1. بهبود فرآیندهای تجاری و مدیریت کیفیت جامع      19
6-4-1. زمان و چرخه عمر محصول      20
7-4-1. کارایی      21
5-1. چارچوب فصول کتاب      21
پرسش‌ها      23

 فصل دوم: اجرای استراتژی، ارزیابی متوازن و تجزیه ...
1-2. مقدمه      25
2-2. استراتژی چیست؟ مدیریت استراتژیك چیست؟      25
3-2. انواع استراتژی      26
1-3-2. استراتژی رهبری بها      26
2-3-2. استراتژی تمایز      27
3-3-2. استراتژی تمركز      27
4‌‌-2. سایر مسائل استراتژیك      28
5-2. پیاده سازی استراتژی      29
1-5-2. تحیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها (SWOT)      29
2-5-2. تمركز بر اجرای اهداف (یا حوزه عملكردی خاص)      30
3-5-2. تحلیل زنجیره ارزش      31
4-5-2. كارت ارزیابی متوازن      33
5-4-2. نقشه استراتژی      38
6-4-2. مزایای كارت ارزیابی متوازن و بكارگیری آن      41
7-4-2. كاستی‌ها در اجرای كارت ارزیابی متوازن      41
5-2. ارزیابی موفقیت استراتژی و اجرای آن      42
1-5-2. تحلیل استراتژیك سود عملیاتی      43
2-5-2. تحلیل استراتژیک انحراف در سود عملیاتی      49
3-5-2. تحلیل بیشتر انحرافات      56
پرسش‌ها      59
مسائل      59

 فصل سوم: برآورد بها
1-3. مقدمه      61
2-‌3. مروری بر مباحث رفتار بها      61
1‌-‌2‌-‌3. رفتار بها      63
2‌-‌2‌-‌3. رفتار غیرخطی بها: بهای پلكانی و منحنی یادگیری      68
3-3. برآورد یا تخمین بها      74
1-‌3‌-‌3. شش مرحله برآورد بها      75
2‌-‌3‌-‌3. روش‌ها برآورد بها      77
4‌-‌3. ارزیابی محرك بهای تابع برآورد بها      83
پیوست فصل سوم      85
پرسش‌ها      87
مسائل      87
 فصل چهارم: تكنیك‌هایی مبتنی بر فعالیت
1-4. مقدمه      89
2-4. بهایابی بر مبنای كاركرد (حجم)      90
1-2-4. جذب سربار: نرخ در سطح كارخانه      91
2-2-4. جذب سربار: نرخ در سطح قسمت‌های (مراحل) مختلف      92
3-2-4. دلایل اصلاح سیستم بهایابی بر مبنای كاركرد: نرخ      94
4-2-4. مثال جامع: ناكارآمدی نرخ‌های سربار مبتنی بر واحد      96
3-4. بهایابی بر مبنای فعالیت (ABC)      101
1-3-4. فرآیند دومرحله‌ای تسهیم بها      103
2-3-4 سلسله مراتب بها در سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت      104
3-3-4. گامهای اجرایی سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت      106
4-3-4. ملاحظات مربوط به بكارگیری سیستم بهایابی بر مبنای      109
5-3-4. مزایا و معایب بهایابی بر مبنای فعالیت      111
4-4. بهایابی برمبنای فعالیت زمان‌گرا (TDABC)      112
5-4. حسابداری مصرف منابع (RCA)      116
6-4. مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM)      118
1-6-4. تجزیه و تحلیل ارزش فرآیند (PVA)      119
پرسش‌ها      135
مسائل      136

 فصل پنجم: تجزیه و تحلیل بها، حجم و سود (PVC)
1-5. مقدمه      139
2-5. مفروضات تجزیه و تحلیل بها، حجم و سود      140
3-5. حاشیه فروش      141
4-5. صورت سود و زیان حاشیه فروشی      142
5-5. نقش استراتژیک تحلیل بها، حجم و سود (CVP)      143
6-5. نقطه سر‌به سر      144
1- 6-5. نقطه سر‌به سر تعدادی      144
2-6-5. نقطه سر‌به سر ریالی      144
7-5. سود عملیاتی و سود خالص هدف      145
8-5. حاشیه ایمنی      148
9-5. تجزیه و تحلیل CVP به روش ترسیمی      151
10-5. تحلیل حساسیت      157
11-5. درجه اهرم عملیاتی      160
12-5. تجزیه و تحلیل CVP در شركت‌های چند محصولی      161
1-12-5. صورت سود و زیان حاشیه فروشی در شركت‌های      164
2-12-5. نقطه سر‌به سر تعدادی و ریالی در شركت‌های      165
3-12-5. سود عملیاتی و سود خالص هدف در شركت‌های      165
4-12-5. حاشیه ایمنی در شركت‌های چند محصولی      166
5-12-5. درجه اهرم عملیاتی در شركت‌های چند محصولی      167
6-12-5. تجزیه و تحلیل CVP به روش ترسیمی      167
7-12-5. تاثیر حذف یک محصول، تغییر در حجم، قیمت      171
13-5. تصمیم گیری و تحلیل بها، حجم و سود      176
1-13-5. انتخاب روش بهینه تولید      176
2-13-5. نقطه تعطیل بنگاه      179
14-5. سایر موارد درباره نقطه سر به سر      181
1-14-5. محاسبه نقطه سر‌به سر بهای پلکانی (نیمه ثابت)      181
2-14-5. نقطه سر‌به سر در روش بهایابی جذبی      182
پرسش‌ها      185
مسائل      186

 فصل ششم: بودجه‌بندی سرمایه‌ای
1-6. مقدمه      189
2-6. فرآیند بودجه‌بندی سرمایه‌ای      189
مرحله یک: شناسایی فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذاری      190
مرحله دو: شناسایی جریان‌های نقدی مربوط      190
مرحله سه: بکارگیری روش‌های ارزیابی کمی      191
مراحل چهار تا شش      192
3-6. محاسبه جریان‌های نقدی مربوط      192
1-3-6. خالص سرمایه‌گذاری اولیه     192
2-3-6. جریان‌های نقدی عملیاتی دوره‌ای      196
3-3-6. جریان‌های نقدی پایانی      200
4-6. روش‌های ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری      202
5-6. روش خالص ارزش فعلی (NPV)      203
1-5-6. محاسبه خالص ارزش فعلی با جریانهای نقدی      203
2-5-6. محاسبه خالص ارزش فعلی با جریان‌های نامساوی      205
3-5-6. تصمیم‌گیری با استفاده از روش ارزش فعلی      206
6-6. شاخص سودآوری      208
1-6-6. محاسبه شاخص سودآوری با جریان‌های نقدی      209
2-6-6. محاسبه شاخص سودآوری با جریان‌های نقدی      209
3-6-6. تصمیم‌گیری با استفاده از شاخص سودآوری و      210
7-6. روش نرخ بازده داخلی      212
1-7-6. محاسبه نرخ بازده داخلی در طرح‌های با جریان      212
2-7-6. محاسبه نرخ بازده داخلی در طرح های با جریان      215
3-7-6. تصمیم‌گیری با استفاده از روش نرخ بازده داخلی      217
4-7-6. رابطه بین خالص ارزش فعلی و نرخ بازده داخلی      218
5-7-6. تطابق خالص ارزش فعلی و نرخ بازده داخلی      218
6-7-6. عدم تطابق روش خالص ارزش فعلی با نرخ بازده      221
8-6. روش دوره بازگشت سرمایه      222
1-8-6. محاسبه دوره بازگشت سرمایه در طرح‌های با      223
2-8-6. محاسبه دوره بازگشت سرمایه در طرح‌های با      223
3-8-6. تصمیم‌گیری با استفاده از روش دوره بازگشت      224
9-6. روش نرخ بازده حسابداری (ARR)      226
1-9-6. تصمیم‌گیری با استفاده از روش نرخ بازده      227
10-6. بودجه‌بندی در شرایط نبود اطمینان كامل      229
پرسش‌ها      231
مسائل      232
پیوست یك: محاسبه خالص ارزش فعلی دو طرح با عمر مفید      234
روش اول: كوچكترین مضرب مشترك عمرهای مفید      234
روش دوم: روش محاسبه معادل اقساط      235
پیوست دو: دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده      236
پیوست سه: مروری بر ریاضیات مالی      238
ارزش آتی      238
ارزش فعلی      242
پیوست چهار: جداول مربوط به ارزش آتی و ارزش فعلی      247

 فصل هفتم: تصمیم‌گیری و اطلاعات مربوطه
1-7. مقدمه      253
2-7. مدل تصمیم      254
3-7. تحلیل اقلام مربوط      255
4-7. تحلیل استراتژیک      257
5-7. تصمیم‌گیری درباره پذیرش یا رد سفارش خاص      258
5-7. تصمیم‌گیری درباره خرید یا ساخت (برون‌سپاری در      267
1-5-7. تصمیمات خرید یا ساخت و ظرفیت بلااستفاده      268
2-5-7. تصمیمات خرید یا ساخت و بهای فرصت      272
6-7. تحلیل استراتژیک      276
7-7. تصمیم‌گیری درباره ترکیب بهینه تولید و فروش      276
8-7. تصمیم‌گیری درباره توقف یا ادامه فعالیت یك بخش      282
9-7. تحلیل سودآوری مشتریان      286
10-7. تصمیم‌گیری در زمینه جایگزینی ماشین‌آلات      289
11-7. تصمیم‌گیری در شرایط نبود اطمینان كامل      290
ارزش اطلاعات کامل      293
پرسش‌ها      296
مسائل      296

 فصل هشتم: برنامه‌ریزی بهای تمام شده ...
1-8. مقدمه      301
2-8. بهایابی هدف      303
1-2-8. ویژگی‌های بهایابی هدف      305
2-2-8. گام‌های اجرایی بهایابی هدف      306
3-2-8. مهندسی ارزش      306
4-2-8. كایزن      308
5-2-8. گسترش كاركرد كیفیت      310
3-8. تئوری محدودیت‌ها      313
1-3-8. معیارهای عملیاتی      315
2-3-8. گام‌های اجرایی تئوری محدودیت‌ها      316
3‌-3-8. بهایابی بر مبنای فعالیت و تئوری محدودیت‌ها      322
4-8. بهایابی چرخه عمر محصول      323
1-4-8. اهمیت مرحله‌ی طراحی      325
5-8. قیمت‌گذاری استراتژیك      328
1-5-8. عوامل اساسی تأثیرگذار بر قیمت‌گذاری      329
2-5-8. اهداف و استراتژی‌های قیمت‌گذاری      330
‌3-5-8. قیمت‌گذاری با استفاده از چرخه‌ی عمر بهای      333
4-5-8. قیمت‌گذاری استراتژیك برای مراحل مختلف      335
5-5-8. قیمت‌گذاری استراتژیك: روش‌های قیمت‌گذاری      336
پرسش‌ها      337
مسائل      338
فصل نهم: كنترل كیفیت زمان
1-9. مقدمه      341
2-9. کیفیت به عنوان یک ابزار رقابتی      342
3-9. کیفیت چیست؟      344
4-9. جنبه مالی: بهای کیفیت      345
1-4-9. مدل‌های کیفیت      348
2-4-9. مدل‌های توزیع بهای کیفیت      350
3-4-9. بهای پنهان (بهای فرصت از دست رفته) و نحوه      353
4-4. گزاشگری بهای کیفیت      358
5-9. جنبه مشتریان: معیارهای غیرمالی راجع به رضایت مشتریان      360
6-9. جنبه فرآیندهای تجاری درون سازمانی      360
4-1-9. کیفیت شش سیگما      365
2-6-9. معیارهای سنجش غیرمالی جنبه فرآیندهای تجاری      365
7-9. جنبه یادگیری و رشد: بهبود کیفیت      366
8-9. تصمیم‌گیری و ارزیابی کیفیت عملکرد      366
1-8-9. مزایای محاسبه بهای کیفیت (یا معیارهای مالی)      367
2-8-9. مزایای معیارهای غیرمالی سنجش کیفیت      368
9-9. زمان به عنوان یک ابزار رقابتی      368
1-9. زمان واکنش به مشتری و عملکرد به موقع      369
2-9-9. گلوگاه و محرک زمان      370
3-9-9. کارت ارزیابی متوازن و معیارهای سنجش مربوط      375
پرسش‌ها      376
مسائل      377

 فصل دهم: مدیریت موجودی كالا، ...
1-10. مقدمه      381
2-10. انواع بهای مرتبط با موجودی‌ها      382
3-10. دلایل نگهداری موجودی‌ها      382
4-10. مقدار اقتصادی سفارش: مدلی برای موازنه بهای سفارش      383
1-4-10. زمان انجام سفارش مجدد      386
2-4-10. عدم اطمینان در تقاضا و زمان سفارش مجدد      386
5-10. اقدام به هنگام (JIT)      388
6-10. ویژگی‌ها سیستم اقدام به هنگام      389
1-6-10. سیستم مبتنی بر كشش تقاضا      389
2-6-10. سلول‌های تولیدی      390
3-6-10. كارگران چند مهارته و ماشین‌آلات و      391
4-6-10. قراردادهای بلندمدت با عرضه‌كنندگان مواد اولیه     391
5-6-10. نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، كنترل كیفیت و     392
7-10. محدودیت‌های سیستم اقدام به هنگام      394
8-10. تصمیم‌گیری در رابطه با بكارگیری سیستم اقدام به      395
9-10. تأثیر سیستم‌های اقدام به هنگام روی بهایابی محصول      396
1-9-10. بهایابی معكوس      396
2-9-10. حسابداری ناب      399
پرسش‌ها      402
مسائل      402

 فصل یازدهم: ارزیابی عملكرد و قیمت‌گذاری انتقالات داخلی
بخش اول: ارزیابی عملكرد
1-11. مقدمه      405
2-11. سیستم کنترل مدیریت در مقابل سیستم کنترل عملیات      406
1-2-11. انواع سیستم کنترل مدیریت      407
2-2-11. طراحی سیستم کنترل مدیریت      407
3-11. ساختار سازمانی و مراکز مسئولیت      408
1-3-11. تمركززدایی و ساختار سازمانی      410
2-3-11. منافع و مخارج تمرکززدایی      411
4-11. ارزیابی عملکرد در مراکز مسئولیت (حسابداری سنجش      412
1-4-11. اصل قابلیت کنترل و مسئولیت      413
5-11. ارزیابی عملکرد در مرکز بها      414
1-5-11. سایر موارد استراتژیک در ارزیابی عملکرد مرکز بها      415
6-11. ارزیابی عملکرد در مرکز درآمد      416
7-11. ارزیابی عملکرد در مرکز سود      416
8-11. ارزیابی عملکرد در مرکز سرمایه‌گذاری      419
1-8-11. مرحله اول: انتخاب معیارهای سنجش عملکرد      420
2-8-11. مرحله دوم: جزئیات اندازه‌گیری در معیارهای      432
3-8-11. مرحله سوم: سطح عملکرد هدف و زمان بازخورد      435
4-8-11. معیارهای غیرمالی سنجش عملکرد      436
بخش دوم: قیمت‌گذاری انتقالات داخلی
9-11. قیمت‌گذاری انتقالات داخلی      437
1-9-11. تصمیم‌گیری راجع به انتقال داخلی یا خرید از بیرون      438
2-9-11. تصمیم‌گیری راجع به قیمت‌گذاری انتقالی      445
3-9-11. قیمت‌گذاری انتقالی و شرکت‌های چندملّیتی      451
پرسش‌ها      452
مسائل      453نوع مطلب : کتاب های حسابداری 

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


Admin Logo
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات